เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
300,000 ถึง 304,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
300,000 three hundred thousand ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามแสน
300,100 three hundred thousand one hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งร้อย
300,200 three hundred thousand two hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสองร้อย
300,300 three hundred thousand three hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสามร้อย
300,400 three hundred thousand four hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่ร้อย
300,500 three hundred thousand five hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนห้าร้อย
300,600 three hundred thousand six hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนหกร้อย
300,700 three hundred thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดร้อย
300,800 three hundred thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดร้อย
300,900 three hundred thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเก้าร้อย
301,000 three hundred and one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งพัน
301,100 three hundred and one thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
301,200 three hundred and one thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันสองร้อย
301,300 three hundred and one thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันสามร้อย
301,400 three hundred and one thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันสี่ร้อย
301,500 three hundred and one thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันห้าร้อย
301,600 three hundred and one thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันหกร้อย
301,700 three hundred and one thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
301,800 three hundred and one thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันแปดร้อย
301,900 three hundred and one thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
302,000 three hundred and two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สามแสนสองพัน
302,100 three hundred and two thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสองพันหนึ่งร้อย
302,200 three hundred and two thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสองพันสองร้อย
302,300 three hundred and two thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสองพันสามร้อย
302,400 three hundred and two thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสองพันสี่ร้อย
302,500 three hundred and two thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสองพันห้าร้อย
302,600 three hundred and two thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสองพันหกร้อย
302,700 three hundred and two thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสองพันเจ็ดร้อย
302,800 three hundred and two thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสองพันแปดร้อย
302,900 three hundred and two thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสองพันเก้าร้อย
303,000 three hundred and three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สามแสนสามพัน
303,100 three hundred and three thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสามพันหนึ่งร้อย
303,200 three hundred and three thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสามพันสองร้อย
303,300 three hundred and three thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสามพันสามร้อย
303,400 three hundred and three thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสามพันสี่ร้อย
303,500 three hundred and three thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสามพันห้าร้อย
303,600 three hundred and three thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสามพันหกร้อย
303,700 three hundred and three thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสามพันเจ็ดร้อย
303,800 three hundred and three thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสามพันแปดร้อย
303,900 three hundred and three thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสามพันเก้าร้อย
304,000 three hundred and four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สามแสนสี่พัน
304,100 three hundred and four thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่พันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 300,000 ไปจนถึงเลข 304,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,100 ตัวอย่างเช่น 300,000 = three hundred thousand (สามแสน) , 300,100 = three hundred thousand one hundred (สามแสนหนึ่งร้อย) , 300,200 = three hundred thousand two hundred (สามแสนสองร้อย) , 300,300 = three hundred thousand three hundred (สามแสนสามร้อย) , 300,400 = three hundred thousand four hundred (สามแสนสี่ร้อย)