เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
28,000 ถึง 32,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
28,000 twenty eight thousand ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองหมื่นแปดพัน
28,100 twenty eight thousand one hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
28,200 twenty eight thousand two hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสองร้อย
28,300 twenty eight thousand three hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสามร้อย
28,400 twenty eight thousand four hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสี่ร้อย
28,500 twenty eight thousand five hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันห้าร้อย
28,600 twenty eight thousand six hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันหกร้อย
28,700 twenty eight thousand seven hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
28,800 twenty eight thousand eight hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันแปดร้อย
28,900 twenty eight thousand nine hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันเก้าร้อย
29,000 twenty nine thousand ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ สองหมื่นเก้าพัน
29,100 twenty nine thousand one hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
29,200 twenty nine thousand two hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสองร้อย
29,300 twenty nine thousand three hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสามร้อย
29,400 twenty nine thousand four hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
29,500 twenty nine thousand five hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันห้าร้อย
29,600 twenty nine thousand six hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันหกร้อย
29,700 twenty nine thousand seven hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
29,800 twenty nine thousand eight hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันแปดร้อย
29,900 twenty nine thousand nine hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
30,000 thirty thousand เธอที เธาเซินด์ สามหมื่น
30,100 thirty thousand one hundred เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งร้อย
30,200 thirty thousand two hundred เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสองร้อย
30,300 thirty thousand three hundred เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสามร้อย
30,400 thirty thousand four hundred เธอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสี่ร้อย
30,500 thirty thousand five hundred เธอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นห้าร้อย
30,600 thirty thousand six hundred เธอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นหกร้อย
30,700 thirty thousand seven hundred เธอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดร้อย
30,800 thirty thousand eight hundred เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นแปดร้อย
30,900 thirty thousand nine hundred เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นเก้าร้อย
31,000 thirty one thousand เธอที วัน เธาเซินด์ สามหมื่นหนึ่งพัน
31,100 thirty one thousand one hundred เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
31,200 thirty one thousand two hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
31,300 thirty one thousand three hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
31,400 thirty one thousand four hundred เธอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
31,500 thirty one thousand five hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
31,600 thirty one thousand six hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
31,700 thirty one thousand seven hundred เธอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
31,800 thirty one thousand eight hundred เธอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
31,900 thirty one thousand nine hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
32,000 thirty two thousand เธอที ทู เธาเซินด์ สามหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 28,000 ไปจนถึงเลข 32,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 28,000 = twenty eight thousand (สองหมื่นแปดพัน) , 28,100 = twenty eight thousand one hundred (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 28,200 = twenty eight thousand two hundred (สองหมื่นแปดพันสองร้อย) , 28,300 = twenty eight thousand three hundred (สองหมื่นแปดพันสามร้อย) , 28,400 = twenty eight thousand four hundred (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อย)