เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
264,000 ถึง 268,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
264,000 two hundred and sixty four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ สองแสนหกหมื่นสี่พัน
264,100 two hundred and sixty four thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
264,200 two hundred and sixty four thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อย
264,300 two hundred and sixty four thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อย
264,400 two hundred and sixty four thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อย
264,500 two hundred and sixty four thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อย
264,600 two hundred and sixty four thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อย
264,700 two hundred and sixty four thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
264,800 two hundred and sixty four thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อย
264,900 two hundred and sixty four thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อย
265,000 two hundred and sixty five thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ สองแสนหกหมื่นห้าพัน
265,100 two hundred and sixty five thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
265,200 two hundred and sixty five thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อย
265,300 two hundred and sixty five thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อย
265,400 two hundred and sixty five thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อย
265,500 two hundred and sixty five thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อย
265,600 two hundred and sixty five thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อย
265,700 two hundred and sixty five thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
265,800 two hundred and sixty five thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อย
265,900 two hundred and sixty five thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อย
266,000 two hundred and sixty six thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองแสนหกหมื่นหกพัน
266,100 two hundred and sixty six thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
266,200 two hundred and sixty six thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อย
266,300 two hundred and sixty six thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อย
266,400 two hundred and sixty six thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อย
266,500 two hundred and sixty six thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อย
266,600 two hundred and sixty six thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย
266,700 two hundred and sixty six thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
266,800 two hundred and sixty six thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อย
266,900 two hundred and sixty six thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อย
267,000 two hundred and sixty seven thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
267,100 two hundred and sixty seven thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
267,200 two hundred and sixty seven thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
267,300 two hundred and sixty seven thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
267,400 two hundred and sixty seven thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
267,500 two hundred and sixty seven thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
267,600 two hundred and sixty seven thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
267,700 two hundred and sixty seven thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
267,800 two hundred and sixty seven thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
267,900 two hundred and sixty seven thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
268,000 two hundred and sixty eight thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ สองแสนหกหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 264,000 ไปจนถึงเลข 268,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 264,000 = two hundred and sixty four thousand (สองแสนหกหมื่นสี่พัน) , 264,100 = two hundred and sixty four thousand one hundred (สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 264,200 = two hundred and sixty four thousand two hundred (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อย) , 264,300 = two hundred and sixty four thousand three hundred (สองแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อย) , 264,400 = two hundred and sixty four thousand four hundred (สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อย)