เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
24,000 ถึง 28,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
24,000 twenty four thousand ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สองหมื่นสี่พัน
24,100 twenty four thousand one hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
24,200 twenty four thousand two hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสองร้อย
24,300 twenty four thousand three hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสามร้อย
24,400 twenty four thousand four hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสี่ร้อย
24,500 twenty four thousand five hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันห้าร้อย
24,600 twenty four thousand six hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันหกร้อย
24,700 twenty four thousand seven hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
24,800 twenty four thousand eight hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันแปดร้อย
24,900 twenty four thousand nine hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันเก้าร้อย
25,000 twenty five thousand ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ สองหมื่นห้าพัน
25,100 twenty five thousand one hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
25,200 twenty five thousand two hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันสองร้อย
25,300 twenty five thousand three hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันสามร้อย
25,400 twenty five thousand four hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันสี่ร้อย
25,500 twenty five thousand five hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
25,600 twenty five thousand six hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันหกร้อย
25,700 twenty five thousand seven hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
25,800 twenty five thousand eight hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันแปดร้อย
25,900 twenty five thousand nine hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันเก้าร้อย
26,000 twenty six thousand ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองหมื่นหกพัน
26,100 twenty six thousand one hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
26,200 twenty six thousand two hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสองร้อย
26,300 twenty six thousand three hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสามร้อย
26,400 twenty six thousand four hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสี่ร้อย
26,500 twenty six thousand five hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นหกพันห้าร้อย
26,600 twenty six thousand six hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นหกพันหกร้อย
26,700 twenty six thousand seven hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
26,800 twenty six thousand eight hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นหกพันแปดร้อย
26,900 twenty six thousand nine hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นหกพันเก้าร้อย
27,000 twenty seven thousand ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ สองหมื่นเจ็ดพัน
27,100 twenty seven thousand one hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
27,200 twenty seven thousand two hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
27,300 twenty seven thousand three hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
27,400 twenty seven thousand four hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
27,500 twenty seven thousand five hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
27,600 twenty seven thousand six hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
27,700 twenty seven thousand seven hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
27,800 twenty seven thousand eight hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
27,900 twenty seven thousand nine hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
28,000 twenty eight thousand ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 24,000 ไปจนถึงเลข 28,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 24,000 = twenty four thousand (สองหมื่นสี่พัน) , 24,100 = twenty four thousand one hundred (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 24,200 = twenty four thousand two hundred (สองหมื่นสี่พันสองร้อย) , 24,300 = twenty four thousand three hundred (สองหมื่นสี่พันสามร้อย) , 24,400 = twenty four thousand four hundred (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อย)