เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
232,000 ถึง 236,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
232,000 two hundred and thirty two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นสองพัน
232,100 two hundred and thirty two thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
232,200 two hundred and thirty two thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อย
232,300 two hundred and thirty two thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อย
232,400 two hundred and thirty two thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อย
232,500 two hundred and thirty two thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย
232,600 two hundred and thirty two thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อย
232,700 two hundred and thirty two thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
232,800 two hundred and thirty two thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อย
232,900 two hundred and thirty two thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย
233,000 two hundred and thirty three thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นสามพัน
233,100 two hundred and thirty three thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
233,200 two hundred and thirty three thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อย
233,300 two hundred and thirty three thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อย
233,400 two hundred and thirty three thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อย
233,500 two hundred and thirty three thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อย
233,600 two hundred and thirty three thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อย
233,700 two hundred and thirty three thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
233,800 two hundred and thirty three thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย
233,900 two hundred and thirty three thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อย
234,000 two hundred and thirty four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นสี่พัน
234,100 two hundred and thirty four thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
234,200 two hundred and thirty four thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อย
234,300 two hundred and thirty four thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อย
234,400 two hundred and thirty four thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อย
234,500 two hundred and thirty four thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อย
234,600 two hundred and thirty four thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อย
234,700 two hundred and thirty four thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
234,800 two hundred and thirty four thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อย
234,900 two hundred and thirty four thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อย
235,000 two hundred and thirty five thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นห้าพัน
235,100 two hundred and thirty five thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
235,200 two hundred and thirty five thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย
235,300 two hundred and thirty five thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อย
235,400 two hundred and thirty five thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อย
235,500 two hundred and thirty five thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อย
235,600 two hundred and thirty five thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย
235,700 two hundred and thirty five thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
235,800 two hundred and thirty five thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อย
235,900 two hundred and thirty five thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อย
236,000 two hundred and thirty six thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นหกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 232,000 ไปจนถึงเลข 236,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 232,000 = two hundred and thirty two thousand (สองแสนสามหมื่นสองพัน) , 232,100 = two hundred and thirty two thousand one hundred (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย) , 232,200 = two hundred and thirty two thousand two hundred (สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อย) , 232,300 = two hundred and thirty two thousand three hundred (สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อย) , 232,400 = two hundred and thirty two thousand four hundred (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อย)