เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
228,000 ถึง 232,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
228,000 two hundred and twenty eight thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นแปดพัน
228,100 two hundred and twenty eight thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
228,200 two hundred and twenty eight thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อย
228,300 two hundred and twenty eight thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อย
228,400 two hundred and twenty eight thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อย
228,500 two hundred and twenty eight thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อย
228,600 two hundred and twenty eight thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อย
228,700 two hundred and twenty eight thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
228,800 two hundred and twenty eight thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อย
228,900 two hundred and twenty eight thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อย
229,000 two hundred and twenty nine thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ สองแสนสองหมื่นเก้าพัน
229,100 two hundred and twenty nine thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
229,200 two hundred and twenty nine thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อย
229,300 two hundred and twenty nine thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อย
229,400 two hundred and twenty nine thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
229,500 two hundred and twenty nine thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย
229,600 two hundred and twenty nine thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อย
229,700 two hundred and twenty nine thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
229,800 two hundred and twenty nine thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อย
229,900 two hundred and twenty nine thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
230,000 two hundred and thirty thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่น
230,100 two hundred and thirty thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งร้อย
230,200 two hundred and thirty thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสองร้อย
230,300 two hundred and thirty thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสามร้อย
230,400 two hundred and thirty thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นสี่ร้อย
230,500 two hundred and thirty thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นห้าร้อย
230,600 two hundred and thirty thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหกร้อย
230,700 two hundred and thirty thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อย
230,800 two hundred and thirty thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นแปดร้อย
230,900 two hundred and thirty thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นเก้าร้อย
231,000 two hundred and thirty one thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
231,100 two hundred and thirty one thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
231,200 two hundred and thirty one thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
231,300 two hundred and thirty one thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
231,400 two hundred and thirty one thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
231,500 two hundred and thirty one thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
231,600 two hundred and thirty one thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
231,700 two hundred and thirty one thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
231,800 two hundred and thirty one thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
231,900 two hundred and thirty one thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
232,000 two hundred and thirty two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ สองแสนสามหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 228,000 ไปจนถึงเลข 232,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 228,000 = two hundred and twenty eight thousand (สองแสนสองหมื่นแปดพัน) , 228,100 = two hundred and twenty eight thousand one hundred (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 228,200 = two hundred and twenty eight thousand two hundred (สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อย) , 228,300 = two hundred and twenty eight thousand three hundred (สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อย) , 228,400 = two hundred and twenty eight thousand four hundred (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อย)