เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
212,000 ถึง 216,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
212,000 two hundred and twelve thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
212,100 two hundred and twelve thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
212,200 two hundred and twelve thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
212,300 two hundred and twelve thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
212,400 two hundred and twelve thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
212,500 two hundred and twelve thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย
212,600 two hundred and twelve thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
212,700 two hundred and twelve thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
212,800 two hundred and twelve thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย
212,900 two hundred and twelve thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย
213,000 two hundred and thirteen thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
213,100 two hundred and thirteen thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
213,200 two hundred and thirteen thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย
213,300 two hundred and thirteen thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย
213,400 two hundred and thirteen thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย
213,500 two hundred and thirteen thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
213,600 two hundred and thirteen thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย
213,700 two hundred and thirteen thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
213,800 two hundred and thirteen thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย
213,900 two hundred and thirteen thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย
214,000 two hundred and fourteen thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
214,100 two hundred and fourteen thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
214,200 two hundred and fourteen thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย
214,300 two hundred and fourteen thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย
214,400 two hundred and fourteen thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย
214,500 two hundred and fourteen thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
214,600 two hundred and fourteen thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อย
214,700 two hundred and fourteen thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
214,800 two hundred and fourteen thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย
214,900 two hundred and fourteen thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย
215,000 two hundred and fifteen thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
215,100 two hundred and fifteen thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
215,200 two hundred and fifteen thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย
215,300 two hundred and fifteen thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อย
215,400 two hundred and fifteen thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย
215,500 two hundred and fifteen thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย
215,600 two hundred and fifteen thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
215,700 two hundred and fifteen thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
215,800 two hundred and fifteen thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
215,900 two hundred and fifteen thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อย
216,000 two hundred and sixteen thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 212,000 ไปจนถึงเลข 216,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 212,000 = two hundred and twelve thousand (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) , 212,100 = two hundred and twelve thousand one hundred (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย) , 212,200 = two hundred and twelve thousand two hundred (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย) , 212,300 = two hundred and twelve thousand three hundred (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย) , 212,400 = two hundred and twelve thousand four hundred (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย)