เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
208,000 ถึง 212,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
208,000 two hundred and eight thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สองแสนแปดพัน
208,100 two hundred and eight thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนแปดพันหนึ่งร้อย
208,200 two hundred and eight thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนแปดพันสองร้อย
208,300 two hundred and eight thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนแปดพันสามร้อย
208,400 two hundred and eight thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนแปดพันสี่ร้อย
208,500 two hundred and eight thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนแปดพันห้าร้อย
208,600 two hundred and eight thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนแปดพันหกร้อย
208,700 two hundred and eight thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนแปดพันเจ็ดร้อย
208,800 two hundred and eight thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนแปดพันแปดร้อย
208,900 two hundred and eight thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนแปดพันเก้าร้อย
209,000 two hundred and nine thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ สองแสนเก้าพัน
209,100 two hundred and nine thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
209,200 two hundred and nine thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนเก้าพันสองร้อย
209,300 two hundred and nine thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนเก้าพันสามร้อย
209,400 two hundred and nine thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนเก้าพันสี่ร้อย
209,500 two hundred and nine thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนเก้าพันห้าร้อย
209,600 two hundred and nine thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนเก้าพันหกร้อย
209,700 two hundred and nine thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
209,800 two hundred and nine thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนเก้าพันแปดร้อย
209,900 two hundred and nine thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนเก้าพันเก้าร้อย
210,000 two hundred and ten thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่น
210,100 two hundred and ten thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
210,200 two hundred and ten thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
210,300 two hundred and ten thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
210,400 two hundred and ten thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
210,500 two hundred and ten thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
210,600 two hundred and ten thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
210,700 two hundred and ten thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
210,800 two hundred and ten thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
210,900 two hundred and ten thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
211,000 two hundred and eleven thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
211,100 two hundred and eleven thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
211,200 two hundred and eleven thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
211,300 two hundred and eleven thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
211,400 two hundred and eleven thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
211,500 two hundred and eleven thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
211,600 two hundred and eleven thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
211,700 two hundred and eleven thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
211,800 two hundred and eleven thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
211,900 two hundred and eleven thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
212,000 two hundred and twelve thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 208,000 ไปจนถึงเลข 212,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 208,000 = two hundred and eight thousand (สองแสนแปดพัน) , 208,100 = two hundred and eight thousand one hundred (สองแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 208,200 = two hundred and eight thousand two hundred (สองแสนแปดพันสองร้อย) , 208,300 = two hundred and eight thousand three hundred (สองแสนแปดพันสามร้อย) , 208,400 = two hundred and eight thousand four hundred (สองแสนแปดพันสี่ร้อย)