เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
200,000 ถึง 204,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
200,000 two hundred thousand ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สองแสน
200,100 two hundred thousand one hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งร้อย
200,200 two hundred thousand two hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองร้อย
200,300 two hundred thousand three hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามร้อย
200,400 two hundred thousand four hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสี่ร้อย
200,500 two hundred thousand five hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนห้าร้อย
200,600 two hundred thousand six hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหกร้อย
200,700 two hundred thousand seven hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนเจ็ดร้อย
200,800 two hundred thousand eight hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนแปดร้อย
200,900 two hundred thousand nine hundred ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนเก้าร้อย
201,000 two hundred and one thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สองแสนหนึ่งพัน
201,100 two hundred and one thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
201,200 two hundred and one thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันสองร้อย
201,300 two hundred and one thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันสามร้อย
201,400 two hundred and one thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อย
201,500 two hundred and one thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันห้าร้อย
201,600 two hundred and one thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันหกร้อย
201,700 two hundred and one thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
201,800 two hundred and one thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันแปดร้อย
201,900 two hundred and one thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
202,000 two hundred and two thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สองแสนสองพัน
202,100 two hundred and two thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสองพันหนึ่งร้อย
202,200 two hundred and two thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสองพันสองร้อย
202,300 two hundred and two thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสองพันสามร้อย
202,400 two hundred and two thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสองพันสี่ร้อย
202,500 two hundred and two thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสองพันห้าร้อย
202,600 two hundred and two thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสองพันหกร้อย
202,700 two hundred and two thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสองพันเจ็ดร้อย
202,800 two hundred and two thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสองพันแปดร้อย
202,900 two hundred and two thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสองพันเก้าร้อย
203,000 two hundred and three thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สองแสนสามพัน
203,100 two hundred and three thousand one hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองแสนสามพันหนึ่งร้อย
203,200 two hundred and three thousand two hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองแสนสามพันสองร้อย
203,300 two hundred and three thousand three hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองแสนสามพันสามร้อย
203,400 two hundred and three thousand four hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองแสนสามพันสี่ร้อย
203,500 two hundred and three thousand five hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองแสนสามพันห้าร้อย
203,600 two hundred and three thousand six hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองแสนสามพันหกร้อย
203,700 two hundred and three thousand seven hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองแสนสามพันเจ็ดร้อย
203,800 two hundred and three thousand eight hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองแสนสามพันแปดร้อย
203,900 two hundred and three thousand nine hundred ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองแสนสามพันเก้าร้อย
204,000 two hundred and four thousand ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สองแสนสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 200,000 ไปจนถึงเลข 204,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 200,000 = two hundred thousand (สองแสน) , 200,100 = two hundred thousand one hundred (สองแสนหนึ่งร้อย) , 200,200 = two hundred thousand two hundred (สองแสนสองร้อย) , 200,300 = two hundred thousand three hundred (สองแสนสามร้อย) , 200,400 = two hundred thousand four hundred (สองแสนสี่ร้อย)