เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
20,000 ถึง 24,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
20,000 twenty thousand ทเวนที เธาเซินด์ สองหมื่น
20,100 twenty thousand one hundred ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งร้อย
20,200 twenty thousand two hundred ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสองร้อย
20,300 twenty thousand three hundred ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสามร้อย
20,400 twenty thousand four hundred ทเวนที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสี่ร้อย
20,500 twenty thousand five hundred ทเวนที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นห้าร้อย
20,600 twenty thousand six hundred ทเวนที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นหกร้อย
20,700 twenty thousand seven hundred ทเวนที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดร้อย
20,800 twenty thousand eight hundred ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นแปดร้อย
20,900 twenty thousand nine hundred ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าร้อย
21,000 twenty one thousand ทเวนที วัน เธาเซินด์ สองหมื่นหนึ่งพัน
21,100 twenty one thousand one hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
21,200 twenty one thousand two hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
21,300 twenty one thousand three hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
21,400 twenty one thousand four hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
21,500 twenty one thousand five hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
21,600 twenty one thousand six hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
21,700 twenty one thousand seven hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
21,800 twenty one thousand eight hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
21,900 twenty one thousand nine hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
22,000 twenty two thousand ทเวนที ทู เธาเซินด์ สองหมื่นสองพัน
22,100 twenty two thousand one hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
22,200 twenty two thousand two hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสองร้อย
22,300 twenty two thousand three hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสามร้อย
22,400 twenty two thousand four hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสี่ร้อย
22,500 twenty two thousand five hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นสองพันห้าร้อย
22,600 twenty two thousand six hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นสองพันหกร้อย
22,700 twenty two thousand seven hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
22,800 twenty two thousand eight hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นสองพันแปดร้อย
22,900 twenty two thousand nine hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นสองพันเก้าร้อย
23,000 twenty three thousand ทเวนที ธรี เธาเซินด์ สองหมื่นสามพัน
23,100 twenty three thousand one hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
23,200 twenty three thousand two hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสามพันสองร้อย
23,300 twenty three thousand three hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสามพันสามร้อย
23,400 twenty three thousand four hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสามพันสี่ร้อย
23,500 twenty three thousand five hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นสามพันห้าร้อย
23,600 twenty three thousand six hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นสามพันหกร้อย
23,700 twenty three thousand seven hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
23,800 twenty three thousand eight hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นสามพันแปดร้อย
23,900 twenty three thousand nine hundred ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นสามพันเก้าร้อย
24,000 twenty four thousand ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สองหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าๆ รับอากาศบริสุทธิ์ โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 20,000 ไปจนถึงเลข 24,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 20,000 = twenty thousand (สองหมื่น) , 20,100 = twenty thousand one hundred (สองหมื่นหนึ่งร้อย) , 20,200 = twenty thousand two hundred (สองหมื่นสองร้อย) , 20,300 = twenty thousand three hundred (สองหมื่นสามร้อย) , 20,400 = twenty thousand four hundred (สองหมื่นสี่ร้อย)