เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
180,000 ถึง 184,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
180,000 one hundred and eighty thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดหมื่น
180,100 one hundred and eighty thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
180,200 one hundred and eighty thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อย
180,300 one hundred and eighty thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อย
180,400 one hundred and eighty thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อย
180,500 one hundred and eighty thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อย
180,600 one hundred and eighty thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อย
180,700 one hundred and eighty thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อย
180,800 one hundred and eighty thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อย
180,900 one hundred and eighty thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อย
181,000 one hundred and eighty one thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
181,100 one hundred and eighty one thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
181,200 one hundred and eighty one thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
181,300 one hundred and eighty one thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
181,400 one hundred and eighty one thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
181,500 one hundred and eighty one thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
181,600 one hundred and eighty one thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
181,700 one hundred and eighty one thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
181,800 one hundred and eighty one thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
181,900 one hundred and eighty one thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
182,000 one hundred and eighty two thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพัน
182,100 one hundred and eighty two thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
182,200 one hundred and eighty two thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อย
182,300 one hundred and eighty two thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อย
182,400 one hundred and eighty two thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย
182,500 one hundred and eighty two thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย
182,600 one hundred and eighty two thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อย
182,700 one hundred and eighty two thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
182,800 one hundred and eighty two thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อย
182,900 one hundred and eighty two thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อย
183,000 one hundred and eighty three thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน
183,100 one hundred and eighty three thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
183,200 one hundred and eighty three thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อย
183,300 one hundred and eighty three thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อย
183,400 one hundred and eighty three thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อย
183,500 one hundred and eighty three thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อย
183,600 one hundred and eighty three thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย
183,700 one hundred and eighty three thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
183,800 one hundred and eighty three thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อย
183,900 one hundred and eighty three thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อย
184,000 one hundred and eighty four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 180,000 ไปจนถึงเลข 184,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 180,000 = one hundred and eighty thousand (หนึ่งแสนแปดหมื่น) , 180,100 = one hundred and eighty thousand one hundred (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย) , 180,200 = one hundred and eighty thousand two hundred (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อย) , 180,300 = one hundred and eighty thousand three hundred (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อย) , 180,400 = one hundred and eighty thousand four hundred (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อย)