เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
16,000 ถึง 20,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
16,000 sixteen thousand ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหกพัน
16,100 sixteen thousand one hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
16,200 sixteen thousand two hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย
16,300 sixteen thousand three hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย
16,400 sixteen thousand four hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย
16,500 sixteen thousand five hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย
16,600 sixteen thousand six hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย
16,700 sixteen thousand seven hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
16,800 sixteen thousand eight hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย
16,900 sixteen thousand nine hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย
17,000 seventeen thousand เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
17,100 seventeen thousand one hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
17,200 seventeen thousand two hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
17,300 seventeen thousand three hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
17,400 seventeen thousand four hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
17,500 seventeen thousand five hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
17,600 seventeen thousand six hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
17,700 seventeen thousand seven hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
17,800 seventeen thousand eight hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
17,900 seventeen thousand nine hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
18,000 eighteen thousand เอททีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นแปดพัน
18,100 eighteen thousand one hundred เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
18,200 eighteen thousand two hundred เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย
18,300 eighteen thousand three hundred เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อย
18,400 eighteen thousand four hundred เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย
18,500 eighteen thousand five hundred เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย
18,600 eighteen thousand six hundred เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อย
18,700 eighteen thousand seven hundred เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
18,800 eighteen thousand eight hundred เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย
18,900 eighteen thousand nine hundred เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
19,000 nineteen thousand ไนนทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นเก้าพัน
19,100 nineteen thousand one hundred ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
19,200 nineteen thousand two hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย
19,300 nineteen thousand three hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย
19,400 nineteen thousand four hundred ไนนทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
19,500 nineteen thousand five hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย
19,600 nineteen thousand six hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย
19,700 nineteen thousand seven hundred ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
19,800 nineteen thousand eight hundred ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อย
19,900 nineteen thousand nine hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
20,000 twenty thousand ทเวนที เธาเซินด์ สองหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

เช้าๆอากาศบริสุทธิ์ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 16,000 ไปจนถึงเลข 20,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 16,000 = sixteen thousand (หนึ่งหมื่นหกพัน) , 16,100 = sixteen thousand one hundred (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) , 16,200 = sixteen thousand two hundred (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย) , 16,300 = sixteen thousand three hundred (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย) , 16,400 = sixteen thousand four hundred (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย)