เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
144,000 ถึง 148,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
144,000 one hundred and forty four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน
144,100 one hundred and forty four thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
144,200 one hundred and forty four thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อย
144,300 one hundred and forty four thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อย
144,400 one hundred and forty four thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อย
144,500 one hundred and forty four thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อย
144,600 one hundred and forty four thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อย
144,700 one hundred and forty four thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
144,800 one hundred and forty four thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อย
144,900 one hundred and forty four thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อย
145,000 one hundred and forty five thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน
145,100 one hundred and forty five thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
145,200 one hundred and forty five thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อย
145,300 one hundred and forty five thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อย
145,400 one hundred and forty five thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อย
145,500 one hundred and forty five thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อย
145,600 one hundred and forty five thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อย
145,700 one hundred and forty five thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
145,800 one hundred and forty five thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย
145,900 one hundred and forty five thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อย
146,000 one hundred and forty six thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
146,100 one hundred and forty six thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อย
146,200 one hundred and forty six thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อย
146,300 one hundred and forty six thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อย
146,400 one hundred and forty six thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อย
146,500 one hundred and forty six thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อย
146,600 one hundred and forty six thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อย
146,700 one hundred and forty six thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อย
146,800 one hundred and forty six thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อย
146,900 one hundred and forty six thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อย
147,000 one hundred and forty seven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
147,100 one hundred and forty seven thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
147,200 one hundred and forty seven thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อย
147,300 one hundred and forty seven thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อย
147,400 one hundred and forty seven thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
147,500 one hundred and forty seven thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
147,600 one hundred and forty seven thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อย
147,700 one hundred and forty seven thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
147,800 one hundred and forty seven thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
147,900 one hundred and forty seven thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
148,000 one hundred and forty eight thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 144,000 ไปจนถึงเลข 148,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 144,000 = one hundred and forty four thousand (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน) , 144,100 = one hundred and forty four thousand one hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 144,200 = one hundred and forty four thousand two hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อย) , 144,300 = one hundred and forty four thousand three hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อย) , 144,400 = one hundred and forty four thousand four hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อย)