เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
140,000 ถึง 144,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
140,000 one hundred and forty thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่น
140,100 one hundred and forty thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อย
140,200 one hundred and forty thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อย
140,300 one hundred and forty thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อย
140,400 one hundred and forty thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อย
140,500 one hundred and forty thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อย
140,600 one hundred and forty thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อย
140,700 one hundred and forty thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อย
140,800 one hundred and forty thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อย
140,900 one hundred and forty thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อย
141,000 one hundred and forty one thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
141,100 one hundred and forty one thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
141,200 one hundred and forty one thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย
141,300 one hundred and forty one thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อย
141,400 one hundred and forty one thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
141,500 one hundred and forty one thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
141,600 one hundred and forty one thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อย
141,700 one hundred and forty one thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
141,800 one hundred and forty one thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
141,900 one hundred and forty one thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
142,000 one hundred and forty two thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
142,100 one hundred and forty two thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
142,200 one hundred and forty two thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อย
142,300 one hundred and forty two thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อย
142,400 one hundred and forty two thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อย
142,500 one hundred and forty two thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อย
142,600 one hundred and forty two thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อย
142,700 one hundred and forty two thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อย
142,800 one hundred and forty two thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อย
142,900 one hundred and forty two thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อย
143,000 one hundred and forty three thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพัน
143,100 one hundred and forty three thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อย
143,200 one hundred and forty three thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อย
143,300 one hundred and forty three thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อย
143,400 one hundred and forty three thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย
143,500 one hundred and forty three thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย
143,600 one hundred and forty three thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย
143,700 one hundred and forty three thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อย
143,800 one hundred and forty three thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อย
143,900 one hundred and forty three thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย
144,000 one hundred and forty four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน
144,100 one hundred and forty four thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 140,000 ไปจนถึงเลข 144,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,100 ตัวอย่างเช่น 140,000 = one hundred and forty thousand (หนึ่งแสนสี่หมื่น) , 140,100 = one hundred and forty thousand one hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อย) , 140,200 = one hundred and forty thousand two hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อย) , 140,300 = one hundred and forty thousand three hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อย) , 140,400 = one hundred and forty thousand four hundred (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อย)