เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
136,000 ถึง 140,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
136,000 one hundred and thirty six thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามหมื่นหกพัน
136,100 one hundred and thirty six thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
136,200 one hundred and thirty six thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อย
136,300 one hundred and thirty six thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อย
136,400 one hundred and thirty six thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อย
136,500 one hundred and thirty six thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อย
136,600 one hundred and thirty six thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อย
136,700 one hundred and thirty six thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
136,800 one hundred and thirty six thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อย
136,900 one hundred and thirty six thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อย
137,000 one hundred and thirty seven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
137,100 one hundred and thirty seven thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
137,200 one hundred and thirty seven thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
137,300 one hundred and thirty seven thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
137,400 one hundred and thirty seven thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
137,500 one hundred and thirty seven thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
137,600 one hundred and thirty seven thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
137,700 one hundred and thirty seven thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
137,800 one hundred and thirty seven thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
137,900 one hundred and thirty seven thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
138,000 one hundred and thirty eight thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพัน
138,100 one hundred and thirty eight thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
138,200 one hundred and thirty eight thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย
138,300 one hundred and thirty eight thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อย
138,400 one hundred and thirty eight thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อย
138,500 one hundred and thirty eight thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อย
138,600 one hundred and thirty eight thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อย
138,700 one hundred and thirty eight thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
138,800 one hundred and thirty eight thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อย
138,900 one hundred and thirty eight thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อย
139,000 one hundred and thirty nine thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน
139,100 one hundred and thirty nine thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
139,200 one hundred and thirty nine thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อย
139,300 one hundred and thirty nine thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อย
139,400 one hundred and thirty nine thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
139,500 one hundred and thirty nine thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อย
139,600 one hundred and thirty nine thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อย
139,700 one hundred and thirty nine thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
139,800 one hundred and thirty nine thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อย
139,900 one hundred and thirty nine thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
140,000 one hundred and forty thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่หมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 136,000 ไปจนถึงเลข 140,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 136,000 = one hundred and thirty six thousand (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพัน) , 136,100 = one hundred and thirty six thousand one hundred (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) , 136,200 = one hundred and thirty six thousand two hundred (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อย) , 136,300 = one hundred and thirty six thousand three hundred (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อย) , 136,400 = one hundred and thirty six thousand four hundred (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อย)