เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
120,000 ถึง 124,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
120,000 one hundred and twenty thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่น
120,100 one hundred and twenty thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย
120,200 one hundred and twenty thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อย
120,300 one hundred and twenty thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อย
120,400 one hundred and twenty thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อย
120,500 one hundred and twenty thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อย
120,600 one hundred and twenty thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อย
120,700 one hundred and twenty thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อย
120,800 one hundred and twenty thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อย
120,900 one hundred and twenty thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อย
121,000 one hundred and twenty one thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
121,100 one hundred and twenty one thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
121,200 one hundred and twenty one thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
121,300 one hundred and twenty one thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
121,400 one hundred and twenty one thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
121,500 one hundred and twenty one thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
121,600 one hundred and twenty one thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
121,700 one hundred and twenty one thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
121,800 one hundred and twenty one thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
121,900 one hundred and twenty one thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
122,000 one hundred and twenty two thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน
122,100 one hundred and twenty two thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
122,200 one hundred and twenty two thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อย
122,300 one hundred and twenty two thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อย
122,400 one hundred and twenty two thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อย
122,500 one hundred and twenty two thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย
122,600 one hundred and twenty two thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อย
122,700 one hundred and twenty two thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
122,800 one hundred and twenty two thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อย
122,900 one hundred and twenty two thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย
123,000 one hundred and twenty three thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
123,100 one hundred and twenty three thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
123,200 one hundred and twenty three thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อย
123,300 one hundred and twenty three thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อย
123,400 one hundred and twenty three thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อย
123,500 one hundred and twenty three thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย
123,600 one hundred and twenty three thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย
123,700 one hundred and twenty three thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
123,800 one hundred and twenty three thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อย
123,900 one hundred and twenty three thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อย
124,000 one hundred and twenty four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าเหมือนกันนะ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 120,000 ไปจนถึงเลข 124,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 120,000 = one hundred and twenty thousand (หนึ่งแสนสองหมื่น) , 120,100 = one hundred and twenty thousand one hundred (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย) , 120,200 = one hundred and twenty thousand two hundred (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อย) , 120,300 = one hundred and twenty thousand three hundred (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อย) , 120,400 = one hundred and twenty thousand four hundred (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อย)