เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
12,000 ถึง 16,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
12,000 twelve thousand ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสองพัน
12,100 twelve thousand one hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
12,200 twelve thousand two hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
12,300 twelve thousand three hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
12,400 twelve thousand four hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
12,500 twelve thousand five hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย
12,600 twelve thousand six hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
12,700 twelve thousand seven hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
12,800 twelve thousand eight hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย
12,900 twelve thousand nine hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย
13,000 thirteen thousand เธอทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสามพัน
13,100 thirteen thousand one hundred เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
13,200 thirteen thousand two hundred เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย
13,300 thirteen thousand three hundred เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย
13,400 thirteen thousand four hundred เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย
13,500 thirteen thousand five hundred เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
13,600 thirteen thousand six hundred เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย
13,700 thirteen thousand seven hundred เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
13,800 thirteen thousand eight hundred เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย
13,900 thirteen thousand nine hundred เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย
14,000 fourteen thousand โฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสี่พัน
14,100 fourteen thousand one hundred โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
14,200 fourteen thousand two hundred โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย
14,300 fourteen thousand three hundred โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย
14,400 fourteen thousand four hundred โฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย
14,500 fourteen thousand five hundred โฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
14,600 fourteen thousand six hundred โฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อย
14,700 fourteen thousand seven hundred โฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
14,800 fourteen thousand eight hundred โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย
14,900 fourteen thousand nine hundred โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย
15,000 fifteen thousand ฟิฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นห้าพัน
15,100 fifteen thousand one hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
15,200 fifteen thousand two hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย
15,300 fifteen thousand three hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อย
15,400 fifteen thousand four hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย
15,500 fifteen thousand five hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย
15,600 fifteen thousand six hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
15,700 fifteen thousand seven hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
15,800 fifteen thousand eight hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
15,900 fifteen thousand nine hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อย
16,000 sixteen thousand ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 12,000 ไปจนถึงเลข 16,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 12,000 = twelve thousand (หนึ่งหมื่นสองพัน) , 12,100 = twelve thousand one hundred (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย) , 12,200 = twelve thousand two hundred (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย) , 12,300 = twelve thousand three hundred (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย) , 12,400 = twelve thousand four hundred (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย)