เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
108,000 ถึง 112,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
108,000 one hundred and eight thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดพัน
108,100 one hundred and eight thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อย
108,200 one hundred and eight thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันสองร้อย
108,300 one hundred and eight thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันสามร้อย
108,400 one hundred and eight thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อย
108,500 one hundred and eight thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อย
108,600 one hundred and eight thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันหกร้อย
108,700 one hundred and eight thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อย
108,800 one hundred and eight thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อย
108,900 one hundred and eight thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อย
109,000 one hundred and nine thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนเก้าพัน
109,100 one hundred and nine thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
109,200 one hundred and nine thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อย
109,300 one hundred and nine thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อย
109,400 one hundred and nine thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อย
109,500 one hundred and nine thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อย
109,600 one hundred and nine thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันหกร้อย
109,700 one hundred and nine thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
109,800 one hundred and nine thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อย
109,900 one hundred and nine thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อย
110,000 one hundred and ten thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
110,100 one hundred and ten thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
110,200 one hundred and ten thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
110,300 one hundred and ten thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
110,400 one hundred and ten thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
110,500 one hundred and ten thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
110,600 one hundred and ten thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
110,700 one hundred and ten thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
110,800 one hundred and ten thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
110,900 one hundred and ten thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
111,000 one hundred and eleven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
111,100 one hundred and eleven thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
111,200 one hundred and eleven thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
111,300 one hundred and eleven thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
111,400 one hundred and eleven thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
111,500 one hundred and eleven thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
111,600 one hundred and eleven thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
111,700 one hundred and eleven thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
111,800 one hundred and eleven thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
111,900 one hundred and eleven thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
112,000 one hundred and twelve thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าเหมือนกันนะ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 108,000 ไปจนถึงเลข 112,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 108,000 = one hundred and eight thousand (หนึ่งแสนแปดพัน) , 108,100 = one hundred and eight thousand one hundred (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 108,200 = one hundred and eight thousand two hundred (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อย) , 108,300 = one hundred and eight thousand three hundred (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อย) , 108,400 = one hundred and eight thousand four hundred (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อย)