เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
104,000 ถึง 108,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
104,000 one hundred and four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่พัน
104,100 one hundred and four thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อย
104,200 one hundred and four thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันสองร้อย
104,300 one hundred and four thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันสามร้อย
104,400 one hundred and four thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อย
104,500 one hundred and four thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อย
104,600 one hundred and four thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันหกร้อย
104,700 one hundred and four thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อย
104,800 one hundred and four thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อย
104,900 one hundred and four thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อย
105,000 one hundred and five thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ หนึ่งแสนห้าพัน
105,100 one hundred and five thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อย
105,200 one hundred and five thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันสองร้อย
105,300 one hundred and five thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันสามร้อย
105,400 one hundred and five thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย
105,500 one hundred and five thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อย
105,600 one hundred and five thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันหกร้อย
105,700 one hundred and five thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อย
105,800 one hundred and five thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อย
105,900 one hundred and five thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อย
106,000 one hundred and six thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ หนึ่งแสนหกพัน
106,100 one hundred and six thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อย
106,200 one hundred and six thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันสองร้อย
106,300 one hundred and six thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันสามร้อย
106,400 one hundred and six thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อย
106,500 one hundred and six thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันห้าร้อย
106,600 one hundred and six thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันหกร้อย
106,700 one hundred and six thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อย
106,800 one hundred and six thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันแปดร้อย
106,900 one hundred and six thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อย
107,000 one hundred and seven thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งแสนเจ็ดพัน
107,100 one hundred and seven thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อย
107,200 one hundred and seven thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อย
107,300 one hundred and seven thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อย
107,400 one hundred and seven thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อย
107,500 one hundred and seven thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อย
107,600 one hundred and seven thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อย
107,700 one hundred and seven thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อย
107,800 one hundred and seven thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อย
107,900 one hundred and seven thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อย
108,000 one hundred and eight thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หนึ่งแสนแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 104,000 ไปจนถึงเลข 108,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 104,000 = one hundred and four thousand (หนึ่งแสนสี่พัน) , 104,100 = one hundred and four thousand one hundred (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อย) , 104,200 = one hundred and four thousand two hundred (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อย) , 104,300 = one hundred and four thousand three hundred (หนึ่งแสนสี่พันสามร้อย) , 104,400 = one hundred and four thousand four hundred (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อย)