เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
100,000 ถึง 104,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
100,000 one hundred thousand วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งแสน
100,100 one hundred thousand one hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งร้อย
100,200 one hundred thousand two hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองร้อย
100,300 one hundred thousand three hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามร้อย
100,400 one hundred thousand four hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสี่ร้อย
100,500 one hundred thousand five hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนห้าร้อย
100,600 one hundred thousand six hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหกร้อย
100,700 one hundred thousand seven hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนเจ็ดร้อย
100,800 one hundred thousand eight hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนแปดร้อย
100,900 one hundred thousand nine hundred วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนเก้าร้อย
101,000 one hundred and one thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ หนึ่งแสนหนึ่งพัน
101,100 one hundred and one thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
101,200 one hundred and one thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อย
101,300 one hundred and one thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อย
101,400 one hundred and one thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อย
101,500 one hundred and one thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อย
101,600 one hundred and one thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อย
101,700 one hundred and one thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
101,800 one hundred and one thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อย
101,900 one hundred and one thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
102,000 one hundred and two thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ หนึ่งแสนสองพัน
102,100 one hundred and two thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อย
102,200 one hundred and two thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันสองร้อย
102,300 one hundred and two thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันสามร้อย
102,400 one hundred and two thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อย
102,500 one hundred and two thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันห้าร้อย
102,600 one hundred and two thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันหกร้อย
102,700 one hundred and two thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อย
102,800 one hundred and two thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันแปดร้อย
102,900 one hundred and two thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อย
103,000 one hundred and three thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ หนึ่งแสนสามพัน
103,100 one hundred and three thousand one hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อย
103,200 one hundred and three thousand two hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันสองร้อย
103,300 one hundred and three thousand three hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันสามร้อย
103,400 one hundred and three thousand four hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อย
103,500 one hundred and three thousand five hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันห้าร้อย
103,600 one hundred and three thousand six hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันหกร้อย
103,700 one hundred and three thousand seven hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อย
103,800 one hundred and three thousand eight hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันแปดร้อย
103,900 one hundred and three thousand nine hundred วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อย
104,000 one hundred and four thousand วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หนึ่งแสนสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 100,000 ไปจนถึงเลข 104,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 100,000 = one hundred thousand (หนึ่งแสน) , 100,100 = one hundred thousand one hundred (หนึ่งแสนหนึ่งร้อย) , 100,200 = one hundred thousand two hundred (หนึ่งแสนสองร้อย) , 100,300 = one hundred thousand three hundred (หนึ่งแสนสามร้อย) , 100,400 = one hundred thousand four hundred (หนึ่งแสนสี่ร้อย)