เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
100 ถึง 4,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
100 one hundred วัน ฮันเดรด หนึ่งร้อย
200 two hundred ทู ฮันเดรด สองร้อย
300 three hundred ธรี ฮันเดรด สามร้อย
400 four hundred โฟ ฮันเดรด สี่ร้อย
500 five hundred ไฟฟว ฮันเดรด ห้าร้อย
600 six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด หกร้อย
700 seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดร้อย
800 eight hundred เอท ฮันเดรด แปดร้อย
900 nine hundred ไนน์ ฮันเดรด เก้าร้อย
1,000 one thousand วัน เธาเซินด์ หนึ่งพัน
1,100 one thousand one hundred วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งพันหนึ่งร้อย
1,200 one thousand two hundred วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย
1,300 one thousand three hundred วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งพันสามร้อย
1,400 one thousand four hundred วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย
1,500 one thousand five hundred วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งพันห้าร้อย
1,600 one thousand six hundred วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย
1,700 one thousand seven hundred วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งพันเจ็ดร้อย
1,800 one thousand eight hundred วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งพันแปดร้อย
1,900 one thousand nine hundred วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย
2,000 two thousand ทู เธาเซินด์ สองพัน
2,100 two thousand one hundred ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย
2,200 two thousand two hundred ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองพันสองร้อย
2,300 two thousand three hundred ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองพันสามร้อย
2,400 two thousand four hundred ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองพันสี่ร้อย
2,500 two thousand five hundred ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองพันห้าร้อย
2,600 two thousand six hundred ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองพันหกร้อย
2,700 two thousand seven hundred ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองพันเจ็ดร้อย
2,800 two thousand eight hundred ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองพันแปดร้อย
2,900 two thousand nine hundred ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองพันเก้าร้อย
3,000 three thousand ธรี เธาเซินด์ สามพัน
3,100 three thousand one hundred ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามพันหนึ่งร้อย
3,200 three thousand two hundred ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามพันสองร้อย
3,300 three thousand three hundred ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามพันสามร้อย
3,400 three thousand four hundred ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามพันสี่ร้อย
3,500 three thousand five hundred ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามพันห้าร้อย
3,600 three thousand six hundred ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามพันหกร้อย
3,700 three thousand seven hundred ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามพันเจ็ดร้อย
3,800 three thousand eight hundred ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามพันแปดร้อย
3,900 three thousand nine hundred ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามพันเก้าร้อย
4,000 four thousand โฟ เธาเซินด์ สี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 100 ไปจนถึงเลข 4,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 3,900 ตัวอย่างเช่น 100 = one hundred (หนึ่งร้อย) , 200 = two hundred (สองร้อย) , 300 = three hundred (สามร้อย) , 400 = four hundred (สี่ร้อย) , 500 = five hundred (ห้าร้อย)