เลขหลักแสนภาษาอังกฤษ
100,000 ถึง 4,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
100,000 one hundred thousand วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งแสน
200,000 two hundred thousand ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สองแสน
300,000 three hundred thousand ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามแสน
400,000 four hundred thousand โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สี่แสน
500,000 five hundred thousand ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ห้าแสน
600,000 six hundred thousand ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ หกแสน
700,000 seven hundred thousand เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ เจ็ดแสน
800,000 eight hundred thousand เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ แปดแสน
900,000 nine hundred thousand ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ เก้าแสน
1,000,000 one million วัน มิลเยิน หนึ่งล้าน
1,100,000 one million one hundred thousand วัน มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านหนึ่งแสน
1,200,000 one million two hundred thousand วัน มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านสองแสน
1,300,000 one million three hundred thousand วัน มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านสามแสน
1,400,000 one million four hundred thousand วัน มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านสี่แสน
1,500,000 one million five hundred thousand วัน มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านห้าแสน
1,600,000 one million six hundred thousand วัน มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านหกแสน
1,700,000 one million seven hundred thousand วัน มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านเจ็ดแสน
1,800,000 one million eight hundred thousand วัน มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านแปดแสน
1,900,000 one million nine hundred thousand วัน มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ หนึ่งล้านเก้าแสน
2,000,000 two million ทู มิลเยิน สองล้าน
2,100,000 two million one hundred thousand ทู มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านหนึ่งแสน
2,200,000 two million two hundred thousand ทู มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านสองแสน
2,300,000 two million three hundred thousand ทู มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านสามแสน
2,400,000 two million four hundred thousand ทู มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านสี่แสน
2,500,000 two million five hundred thousand ทู มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านห้าแสน
2,600,000 two million six hundred thousand ทู มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านหกแสน
2,700,000 two million seven hundred thousand ทู มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านเจ็ดแสน
2,800,000 two million eight hundred thousand ทู มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านแปดแสน
2,900,000 two million nine hundred thousand ทู มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สองล้านเก้าแสน
3,000,000 three million ธรี มิลเยิน สามล้าน
3,100,000 three million one hundred thousand ธรี มิลเยิน วัน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านหนึ่งแสน
3,200,000 three million two hundred thousand ธรี มิลเยิน ทู ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านสองแสน
3,300,000 three million three hundred thousand ธรี มิลเยิน ธรี ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านสามแสน
3,400,000 three million four hundred thousand ธรี มิลเยิน โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านสี่แสน
3,500,000 three million five hundred thousand ธรี มิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านห้าแสน
3,600,000 three million six hundred thousand ธรี มิลเยิน ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านหกแสน
3,700,000 three million seven hundred thousand ธรี มิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านเจ็ดแสน
3,800,000 three million eight hundred thousand ธรี มิลเยิน เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านแปดแสน
3,900,000 three million nine hundred thousand ธรี มิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด เธาเซินด์ สามล้านเก้าแสน
4,000,000 four million โฟ มิลเยิน สี่ล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักแสนซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 100,000 ไปจนถึงเลข 4,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 7 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 3,900,000 ตัวอย่างเช่น 100,000 = one hundred thousand (หนึ่งแสน) , 200,000 = two hundred thousand (สองแสน) , 300,000 = three hundred thousand (สามแสน) , 400,000 = four hundred thousand (สี่แสน) , 500,000 = five hundred thousand (ห้าแสน)