เลขหลักพันภาษาอังกฤษ
599,000 ถึง 641,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
599,000 five hundred and ninety nine thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
600,000 six hundred thousand ซิคซ์ ฮันเดรด เธาเซินด์ หกแสน
601,000 six hundred and one thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งพัน
602,000 six hundred and two thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ หกแสนสองพัน
603,000 six hundred and three thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ หกแสนสามพัน
604,000 six hundred and four thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ หกแสนสี่พัน
605,000 six hundred and five thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ หกแสนห้าพัน
606,000 six hundred and six thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ หกแสนหกพัน
607,000 six hundred and seven thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ หกแสนเจ็ดพัน
608,000 six hundred and eight thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หกแสนแปดพัน
609,000 six hundred and nine thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หกแสนเก้าพัน
610,000 six hundred and ten thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่น
611,000 six hundred and eleven thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
612,000 six hundred and twelve thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
613,000 six hundred and thirteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
614,000 six hundred and fourteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
615,000 six hundred and fifteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
616,000 six hundred and sixteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
617,000 six hundred and seventeen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
618,000 six hundred and eighteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
619,000 six hundred and nineteen thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
620,000 six hundred and twenty thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่น
621,000 six hundred and twenty one thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
622,000 six hundred and twenty two thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นสองพัน
623,000 six hundred and twenty three thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นสามพัน
624,000 six hundred and twenty four thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นสี่พัน
625,000 six hundred and twenty five thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นห้าพัน
626,000 six hundred and twenty six thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นหกพัน
627,000 six hundred and twenty seven thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
628,000 six hundred and twenty eight thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นแปดพัน
629,000 six hundred and twenty nine thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ หกแสนสองหมื่นเก้าพัน
630,000 six hundred and thirty thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่น
631,000 six hundred and thirty one thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
632,000 six hundred and thirty two thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นสองพัน
633,000 six hundred and thirty three thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นสามพัน
634,000 six hundred and thirty four thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นสี่พัน
635,000 six hundred and thirty five thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นห้าพัน
636,000 six hundred and thirty six thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นหกพัน
637,000 six hundred and thirty seven thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
638,000 six hundred and thirty eight thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นแปดพัน
639,000 six hundred and thirty nine thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เธาเซินด์ หกแสนสามหมื่นเก้าพัน
640,000 six hundred and forty thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ หกแสนสี่หมื่น
641,000 six hundred and forty one thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ทานข้าวแล้วหรือยัง วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 599,000 ไปจนถึงเลข 641,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 42,000 ตัวอย่างเช่น 599,000 = five hundred and ninety nine thousand (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) , 600,000 = six hundred thousand (หกแสน) , 601,000 = six hundred and one thousand (หกแสนหนึ่งพัน) , 602,000 = six hundred and two thousand (หกแสนสองพัน) , 603,000 = six hundred and three thousand (หกแสนสามพัน)