เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
60,000 ถึง 60,410

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
60,000 sixty thousand ซิคซ์ที เธาเซินด์ หกหมื่น
60,010 sixty thousand and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ เทน หกหมื่นสิบ
60,020 sixty thousand and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หกหมื่นยี่สิบ
60,030 sixty thousand and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หกหมื่นสามสิบ
60,040 sixty thousand and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หกหมื่นสี่สิบ
60,050 sixty thousand and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นห้าสิบ
60,060 sixty thousand and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหกสิบ
60,070 sixty thousand and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นเจ็ดสิบ
60,080 sixty thousand and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ เอที หกหมื่นแปดสิบ
60,090 sixty thousand and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นเก้าสิบ
60,100 sixty thousand one hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งร้อย
60,110 sixty thousand one hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นหนึ่งร้อยสิบ
60,120 sixty thousand one hundred and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
60,130 sixty thousand one hundred and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
60,140 sixty thousand one hundred and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
60,150 sixty thousand one hundred and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
60,160 sixty thousand one hundred and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
60,170 sixty thousand one hundred and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
60,180 sixty thousand one hundred and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
60,190 sixty thousand one hundred and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
60,200 sixty thousand two hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสองร้อย
60,210 sixty thousand two hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสองร้อยสิบ
60,220 sixty thousand two hundred and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสองร้อยยี่สิบ
60,230 sixty thousand two hundred and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสองร้อยสามสิบ
60,240 sixty thousand two hundred and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสองร้อยสี่สิบ
60,250 sixty thousand two hundred and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสองร้อยห้าสิบ
60,260 sixty thousand two hundred and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสองร้อยหกสิบ
60,270 sixty thousand two hundred and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
60,280 sixty thousand two hundred and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสองร้อยแปดสิบ
60,290 sixty thousand two hundred and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
60,300 sixty thousand three hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสามร้อย
60,310 sixty thousand three hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสามร้อยสิบ
60,320 sixty thousand three hundred and twenty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกหมื่นสามร้อยยี่สิบ
60,330 sixty thousand three hundred and thirty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกหมื่นสามร้อยสามสิบ
60,340 sixty thousand three hundred and forty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกหมื่นสามร้อยสี่สิบ
60,350 sixty thousand three hundred and fifty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกหมื่นสามร้อยห้าสิบ
60,360 sixty thousand three hundred and sixty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกหมื่นสามร้อยหกสิบ
60,370 sixty thousand three hundred and seventy ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
60,380 sixty thousand three hundred and eighty ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หกหมื่นสามร้อยแปดสิบ
60,390 sixty thousand three hundred and ninety ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกหมื่นสามร้อยเก้าสิบ
60,400 sixty thousand four hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสี่ร้อย
60,410 sixty thousand four hundred and ten ซิคซ์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกหมื่นสี่ร้อยสิบ

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 60,000 ไปจนถึงเลข 60,410 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 410 ตัวอย่างเช่น 60,000 = sixty thousand (หกหมื่น) , 60,010 = sixty thousand and ten (หกหมื่นสิบ) , 60,020 = sixty thousand and twenty (หกหมื่นยี่สิบ) , 60,030 = sixty thousand and thirty (หกหมื่นสามสิบ) , 60,040 = sixty thousand and forty (หกหมื่นสี่สิบ)