เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
11,600 ถึง 12,010

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
11,600 eleven thousand six hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
11,610 eleven thousand six hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ
11,620 eleven thousand six hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
11,630 eleven thousand six hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
11,640 eleven thousand six hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
11,650 eleven thousand six hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ
11,660 eleven thousand six hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบ
11,670 eleven thousand six hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
11,680 eleven thousand six hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
11,690 eleven thousand six hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
11,700 eleven thousand seven hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
11,710 eleven thousand seven hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
11,720 eleven thousand seven hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
11,730 eleven thousand seven hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
11,740 eleven thousand seven hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
11,750 eleven thousand seven hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
11,760 eleven thousand seven hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
11,770 eleven thousand seven hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
11,780 eleven thousand seven hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
11,790 eleven thousand seven hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
11,800 eleven thousand eight hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
11,810 eleven thousand eight hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบ
11,820 eleven thousand eight hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
11,830 eleven thousand eight hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
11,840 eleven thousand eight hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
11,850 eleven thousand eight hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
11,860 eleven thousand eight hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
11,870 eleven thousand eight hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
11,880 eleven thousand eight hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
11,890 eleven thousand eight hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
11,900 eleven thousand nine hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
11,910 eleven thousand nine hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
11,920 eleven thousand nine hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
11,930 eleven thousand nine hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
11,940 eleven thousand nine hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
11,950 eleven thousand nine hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
11,960 eleven thousand nine hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
11,970 eleven thousand nine hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
11,980 eleven thousand nine hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
11,990 eleven thousand nine hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
12,000 twelve thousand ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสองพัน
12,010 twelve thousand and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันสิบ

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 11,600 ไปจนถึงเลข 12,010 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 410 ตัวอย่างเช่น 11,600 = eleven thousand six hundred (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย) , 11,610 = eleven thousand six hundred and ten (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ) , 11,620 = eleven thousand six hundred and twenty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ) , 11,630 = eleven thousand six hundred and thirty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) , 11,640 = eleven thousand six hundred and forty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ)