เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,280,000,000 ถึง 1,321,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,280,000,000 one billion two hundred and eighty million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้าน
1,281,000,000 one billion two hundred and eighty one million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
1,282,000,000 one billion two hundred and eighty two million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้าน
1,283,000,000 one billion two hundred and eighty three million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้าน
1,284,000,000 one billion two hundred and eighty four million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่ล้าน
1,285,000,000 one billion two hundred and eighty five million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าล้าน
1,286,000,000 one billion two hundred and eighty six million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกล้าน
1,287,000,000 one billion two hundred and eighty seven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
1,288,000,000 one billion two hundred and eighty eight million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดล้าน
1,289,000,000 one billion two hundred and eighty nine million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้าน
1,290,000,000 one billion two hundred and ninety million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้าน
1,291,000,000 one billion two hundred and ninety one million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,292,000,000 one billion two hundred and ninety two million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองล้าน
1,293,000,000 one billion two hundred and ninety three million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสามล้าน
1,294,000,000 one billion two hundred and ninety four million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
1,295,000,000 one billion two hundred and ninety five million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าล้าน
1,296,000,000 one billion two hundred and ninety six million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกล้าน
1,297,000,000 one billion two hundred and ninety seven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,298,000,000 one billion two hundred and ninety eight million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้าน
1,299,000,000 one billion two hundred and ninety nine million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
1,300,000,000 one billion three hundred million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยล้าน
1,301,000,000 one billion three hundred and one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งล้าน
1,302,000,000 one billion three hundred and two million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสองล้าน
1,303,000,000 one billion three hundred and three million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามล้าน
1,304,000,000 one billion three hundred and four million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้าน
1,305,000,000 one billion three hundred and five million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าล้าน
1,306,000,000 one billion three hundred and six million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยหกล้าน
1,307,000,000 one billion three hundred and seven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้าน
1,308,000,000 one billion three hundred and eight million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยแปดล้าน
1,309,000,000 one billion three hundred and nine million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้าน
1,310,000,000 one billion three hundred and ten million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบล้าน
1,311,000,000 one billion three hundred and eleven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,312,000,000 one billion three hundred and twelve million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้าน
1,313,000,000 one billion three hundred and thirteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้าน
1,314,000,000 one billion three hundred and fourteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้าน
1,315,000,000 one billion three hundred and fifteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าล้าน
1,316,000,000 one billion three hundred and sixteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้าน
1,317,000,000 one billion three hundred and seventeen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,318,000,000 one billion three hundred and eighteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบแปดล้าน
1,319,000,000 one billion three hundred and nineteen million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าล้าน
1,320,000,000 one billion three hundred and twenty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้าน
1,321,000,000 one billion three hundred and twenty one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,280,000,000 ไปจนถึงเลข 1,321,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 41,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,280,000,000 = one billion two hundred and eighty million (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้าน) , 1,281,000,000 = one billion two hundred and eighty one million (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 1,282,000,000 = one billion two hundred and eighty two million (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้าน) , 1,283,000,000 = one billion two hundred and eighty three million (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้าน) , 1,284,000,000 = one billion two hundred and eighty four million (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่ล้าน)