เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
32,000 ถึง 36,100

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
32,000 thirty two thousand เธอที ทู เธาเซินด์ สามหมื่นสองพัน
32,100 thirty two thousand one hundred เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
32,200 thirty two thousand two hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสองร้อย
32,300 thirty two thousand three hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสามร้อย
32,400 thirty two thousand four hundred เธอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสี่ร้อย
32,500 thirty two thousand five hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นสองพันห้าร้อย
32,600 thirty two thousand six hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นสองพันหกร้อย
32,700 thirty two thousand seven hundred เธอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
32,800 thirty two thousand eight hundred เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นสองพันแปดร้อย
32,900 thirty two thousand nine hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นสองพันเก้าร้อย
33,000 thirty three thousand เธอที ธรี เธาเซินด์ สามหมื่นสามพัน
33,100 thirty three thousand one hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
33,200 thirty three thousand two hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสองร้อย
33,300 thirty three thousand three hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสามร้อย
33,400 thirty three thousand four hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสี่ร้อย
33,500 thirty three thousand five hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นสามพันห้าร้อย
33,600 thirty three thousand six hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันหกร้อย
33,700 thirty three thousand seven hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
33,800 thirty three thousand eight hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นสามพันแปดร้อย
33,900 thirty three thousand nine hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันเก้าร้อย
34,000 thirty four thousand เธอที โฟ เธาเซินด์ สามหมื่นสี่พัน
34,100 thirty four thousand one hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
34,200 thirty four thousand two hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสองร้อย
34,300 thirty four thousand three hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสามร้อย
34,400 thirty four thousand four hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสี่ร้อย
34,500 thirty four thousand five hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันห้าร้อย
34,600 thirty four thousand six hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันหกร้อย
34,700 thirty four thousand seven hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
34,800 thirty four thousand eight hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันแปดร้อย
34,900 thirty four thousand nine hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันเก้าร้อย
35,000 thirty five thousand เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ สามหมื่นห้าพัน
35,100 thirty five thousand one hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
35,200 thirty five thousand two hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันสองร้อย
35,300 thirty five thousand three hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันสามร้อย
35,400 thirty five thousand four hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันสี่ร้อย
35,500 thirty five thousand five hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันห้าร้อย
35,600 thirty five thousand six hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันหกร้อย
35,700 thirty five thousand seven hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
35,800 thirty five thousand eight hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันแปดร้อย
35,900 thirty five thousand nine hundred เธอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นห้าพันเก้าร้อย
36,000 thirty six thousand เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามหมื่นหกพัน
36,100 thirty six thousand one hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 32,000 ไปจนถึงเลข 36,100 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,100 ตัวอย่างเช่น 32,000 = thirty two thousand (สามหมื่นสองพัน) , 32,100 = thirty two thousand one hundred (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย) , 32,200 = thirty two thousand two hundred (สามหมื่นสองพันสองร้อย) , 32,300 = thirty two thousand three hundred (สามหมื่นสองพันสามร้อย) , 32,400 = thirty two thousand four hundred (สามหมื่นสองพันสี่ร้อย)