เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
960,000,000,000 ถึง 1,000,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
960,000,000,000 ถึง 1,000,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
960,000,000,000 nine hundred and sixty billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นล้าน
961,000,000,000 nine hundred and sixty one billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันล้าน
962,000,000,000 nine hundred and sixty two billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นสองพันล้าน
963,000,000,000 nine hundred and sixty three billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นสามพันล้าน
964,000,000,000 nine hundred and sixty four billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นสี่พันล้าน
965,000,000,000 nine hundred and sixty five billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นห้าพันล้าน
966,000,000,000 nine hundred and sixty six billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นหกพันล้าน
967,000,000,000 nine hundred and sixty seven billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้าน
968,000,000,000 nine hundred and sixty eight billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นแปดพันล้าน
969,000,000,000 nine hundred and sixty nine billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ บิลเยิน เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันล้าน
970,000,000,000 nine hundred and seventy billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นล้าน
971,000,000,000 nine hundred and seventy one billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันล้าน
972,000,000,000 nine hundred and seventy two billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้าน
973,000,000,000 nine hundred and seventy three billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันล้าน
974,000,000,000 nine hundred and seventy four billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันล้าน
975,000,000,000 nine hundred and seventy five billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน
976,000,000,000 nine hundred and seventy six billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้าน
977,000,000,000 nine hundred and seventy seven billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้าน
978,000,000,000 nine hundred and seventy eight billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้าน
979,000,000,000 nine hundred and seventy nine billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ บิลเยิน เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้าน
980,000,000,000 nine hundred and eighty billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นล้าน
981,000,000,000 nine hundred and eighty one billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันล้าน
982,000,000,000 nine hundred and eighty two billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นสองพันล้าน
983,000,000,000 nine hundred and eighty three billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นสามพันล้าน
984,000,000,000 nine hundred and eighty four billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันล้าน
985,000,000,000 nine hundred and eighty five billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันล้าน
986,000,000,000 nine hundred and eighty six billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นหกพันล้าน
987,000,000,000 nine hundred and eighty seven billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้าน
988,000,000,000 nine hundred and eighty eight billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันล้าน
989,000,000,000 nine hundred and eighty nine billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ บิลเยิน เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันล้าน
990,000,000,000 nine hundred and ninety billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นล้าน
991,000,000,000 nine hundred and ninety one billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันล้าน
992,000,000,000 nine hundred and ninety two billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันล้าน
993,000,000,000 nine hundred and ninety three billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันล้าน
994,000,000,000 nine hundred and ninety four billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันล้าน
995,000,000,000 nine hundred and ninety five billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันล้าน
996,000,000,000 nine hundred and ninety six billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันล้าน
997,000,000,000 nine hundred and ninety seven billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันล้าน
998,000,000,000 nine hundred and ninety eight billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันล้าน
999,000,000,000 nine hundred and ninety nine billion ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ บิลเยิน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันล้าน
1,000,000,000,000 one trillion วัน ทรีลเอิน หนึ่งล้านล้าน

สวัสดีตอนสาย วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 960,000,000,000 ไปจนถึงเลข 1,000,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 13 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 960,000,000,000 = nine hundred and sixty billion (เก้าแสนหกหมื่นล้าน) , 961,000,000,000 = nine hundred and sixty one billion (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันล้าน) , 962,000,000,000 = nine hundred and sixty two billion (เก้าแสนหกหมื่นสองพันล้าน) , 963,000,000,000 = nine hundred and sixty three billion (เก้าแสนหกหมื่นสามพันล้าน) , 964,000,000,000 = nine hundred and sixty four billion (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันล้าน)