เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
840,000,000,000 ถึง 880,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
840,000,000,000 ถึง 880,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
840,000,000,000 eight hundred and forty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นล้าน
841,000,000,000 eight hundred and forty one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้าน
842,000,000,000 eight hundred and forty two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นสองพันล้าน
843,000,000,000 eight hundred and forty three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นสามพันล้าน
844,000,000,000 eight hundred and forty four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นสี่พันล้าน
845,000,000,000 eight hundred and forty five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นห้าพันล้าน
846,000,000,000 eight hundred and forty six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นหกพันล้าน
847,000,000,000 eight hundred and forty seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้าน
848,000,000,000 eight hundred and forty eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นแปดพันล้าน
849,000,000,000 eight hundred and forty nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันล้าน
850,000,000,000 eight hundred and fifty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นล้าน
851,000,000,000 eight hundred and fifty one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้าน
852,000,000,000 eight hundred and fifty two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นสองพันล้าน
853,000,000,000 eight hundred and fifty three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นสามพันล้าน
854,000,000,000 eight hundred and fifty four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นสี่พันล้าน
855,000,000,000 eight hundred and fifty five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นห้าพันล้าน
856,000,000,000 eight hundred and fifty six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นหกพันล้าน
857,000,000,000 eight hundred and fifty seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้าน
858,000,000,000 eight hundred and fifty eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นแปดพันล้าน
859,000,000,000 eight hundred and fifty nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันล้าน
860,000,000,000 eight hundred and sixty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นล้าน
861,000,000,000 eight hundred and sixty one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันล้าน
862,000,000,000 eight hundred and sixty two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นสองพันล้าน
863,000,000,000 eight hundred and sixty three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นสามพันล้าน
864,000,000,000 eight hundred and sixty four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นสี่พันล้าน
865,000,000,000 eight hundred and sixty five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นห้าพันล้าน
866,000,000,000 eight hundred and sixty six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นหกพันล้าน
867,000,000,000 eight hundred and sixty seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้าน
868,000,000,000 eight hundred and sixty eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นแปดพันล้าน
869,000,000,000 eight hundred and sixty nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนหกหมื่นเก้าพันล้าน
870,000,000,000 eight hundred and seventy billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นล้าน
871,000,000,000 eight hundred and seventy one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันล้าน
872,000,000,000 eight hundred and seventy two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้าน
873,000,000,000 eight hundred and seventy three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันล้าน
874,000,000,000 eight hundred and seventy four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันล้าน
875,000,000,000 eight hundred and seventy five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน
876,000,000,000 eight hundred and seventy six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้าน
877,000,000,000 eight hundred and seventy seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้าน
878,000,000,000 eight hundred and seventy eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้าน
879,000,000,000 eight hundred and seventy nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้าน
880,000,000,000 eight hundred and eighty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที บิลเยิน แปดแสนแปดหมื่นล้าน

สวัสดีตอนสาย วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 840,000,000,000 ไปจนถึงเลข 880,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 12 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 840,000,000,000 = eight hundred and forty billion (แปดแสนสี่หมื่นล้าน) , 841,000,000,000 = eight hundred and forty one billion (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้าน) , 842,000,000,000 = eight hundred and forty two billion (แปดแสนสี่หมื่นสองพันล้าน) , 843,000,000,000 = eight hundred and forty three billion (แปดแสนสี่หมื่นสามพันล้าน) , 844,000,000,000 = eight hundred and forty four billion (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันล้าน)