เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
800,000,000,000 ถึง 840,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
800,000,000,000 ถึง 840,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
800,000,000,000 eight hundred billion เอท ฮันเดรด บิลเยิน แปดแสนล้าน
801,000,000,000 eight hundred and one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งพันล้าน
802,000,000,000 eight hundred and two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู บิลเยิน แปดแสนสองพันล้าน
803,000,000,000 eight hundred and three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี บิลเยิน แปดแสนสามพันล้าน
804,000,000,000 eight hundred and four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ บิลเยิน แปดแสนสี่พันล้าน
805,000,000,000 eight hundred and five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนห้าพันล้าน
806,000,000,000 eight hundred and six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนหกพันล้าน
807,000,000,000 eight hundred and seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนเจ็ดพันล้าน
808,000,000,000 eight hundred and eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท บิลเยิน แปดแสนแปดพันล้าน
809,000,000,000 eight hundred and nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ บิลเยิน แปดแสนเก้าพันล้าน
810,000,000,000 eight hundred and ten billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นล้าน
811,000,000,000 eight hundred and eleven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้าน
812,000,000,000 eight hundred and twelve billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน
813,000,000,000 eight hundred and thirteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้าน
814,000,000,000 eight hundred and fourteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน
815,000,000,000 eight hundred and fifteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน
816,000,000,000 eight hundred and sixteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันล้าน
817,000,000,000 eight hundred and seventeen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน
818,000,000,000 eight hundred and eighteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน
819,000,000,000 eight hundred and nineteen billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน บิลเยิน แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้าน
820,000,000,000 eight hundred and twenty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นล้าน
821,000,000,000 eight hundred and twenty one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันล้าน
822,000,000,000 eight hundred and twenty two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นสองพันล้าน
823,000,000,000 eight hundred and twenty three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นสามพันล้าน
824,000,000,000 eight hundred and twenty four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นสี่พันล้าน
825,000,000,000 eight hundred and twenty five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นห้าพันล้าน
826,000,000,000 eight hundred and twenty six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นหกพันล้าน
827,000,000,000 eight hundred and twenty seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้าน
828,000,000,000 eight hundred and twenty eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นแปดพันล้าน
829,000,000,000 eight hundred and twenty nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนสองหมื่นเก้าพันล้าน
830,000,000,000 eight hundred and thirty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นล้าน
831,000,000,000 eight hundred and thirty one billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันล้าน
832,000,000,000 eight hundred and thirty two billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นสองพันล้าน
833,000,000,000 eight hundred and thirty three billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นสามพันล้าน
834,000,000,000 eight hundred and thirty four billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นสี่พันล้าน
835,000,000,000 eight hundred and thirty five billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นห้าพันล้าน
836,000,000,000 eight hundred and thirty six billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นหกพันล้าน
837,000,000,000 eight hundred and thirty seven billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้าน
838,000,000,000 eight hundred and thirty eight billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นแปดพันล้าน
839,000,000,000 eight hundred and thirty nine billion เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ บิลเยิน แปดแสนสามหมื่นเก้าพันล้าน
840,000,000,000 eight hundred and forty billion เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที บิลเยิน แปดแสนสี่หมื่นล้าน

สวัสดีตอนสาย โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 800,000,000,000 ไปจนถึงเลข 840,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 12 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 800,000,000,000 = eight hundred billion (แปดแสนล้าน) , 801,000,000,000 = eight hundred and one billion (แปดแสนหนึ่งพันล้าน) , 802,000,000,000 = eight hundred and two billion (แปดแสนสองพันล้าน) , 803,000,000,000 = eight hundred and three billion (แปดแสนสามพันล้าน) , 804,000,000,000 = eight hundred and four billion (แปดแสนสี่พันล้าน)