เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
600,000,000,000 ถึง 640,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
600,000,000,000 ถึง 640,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
600,000,000,000 six hundred billion ซิคซ์ ฮันเดรด บิลเยิน หกแสนล้าน
601,000,000,000 six hundred and one billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน บิลเยิน หกแสนหนึ่งพันล้าน
602,000,000,000 six hundred and two billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู บิลเยิน หกแสนสองพันล้าน
603,000,000,000 six hundred and three billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี บิลเยิน หกแสนสามพันล้าน
604,000,000,000 six hundred and four billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ บิลเยิน หกแสนสี่พันล้าน
605,000,000,000 six hundred and five billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว บิลเยิน หกแสนห้าพันล้าน
606,000,000,000 six hundred and six billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ บิลเยิน หกแสนหกพันล้าน
607,000,000,000 six hundred and seven billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน บิลเยิน หกแสนเจ็ดพันล้าน
608,000,000,000 six hundred and eight billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท บิลเยิน หกแสนแปดพันล้าน
609,000,000,000 six hundred and nine billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ บิลเยิน หกแสนเก้าพันล้าน
610,000,000,000 six hundred and ten billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นล้าน
611,000,000,000 six hundred and eleven billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้าน
612,000,000,000 six hundred and twelve billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน
613,000,000,000 six hundred and thirteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้าน
614,000,000,000 six hundred and fourteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน
615,000,000,000 six hundred and fifteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน
616,000,000,000 six hundred and sixteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันล้าน
617,000,000,000 six hundred and seventeen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน
618,000,000,000 six hundred and eighteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน
619,000,000,000 six hundred and nineteen billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน บิลเยิน หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้าน
620,000,000,000 six hundred and twenty billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที บิลเยิน หกแสนสองหมื่นล้าน
621,000,000,000 six hundred and twenty one billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน บิลเยิน หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันล้าน
622,000,000,000 six hundred and twenty two billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู บิลเยิน หกแสนสองหมื่นสองพันล้าน
623,000,000,000 six hundred and twenty three billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี บิลเยิน หกแสนสองหมื่นสามพันล้าน
624,000,000,000 six hundred and twenty four billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ บิลเยิน หกแสนสองหมื่นสี่พันล้าน
625,000,000,000 six hundred and twenty five billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว บิลเยิน หกแสนสองหมื่นห้าพันล้าน
626,000,000,000 six hundred and twenty six billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ บิลเยิน หกแสนสองหมื่นหกพันล้าน
627,000,000,000 six hundred and twenty seven billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน บิลเยิน หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้าน
628,000,000,000 six hundred and twenty eight billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท บิลเยิน หกแสนสองหมื่นแปดพันล้าน
629,000,000,000 six hundred and twenty nine billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ บิลเยิน หกแสนสองหมื่นเก้าพันล้าน
630,000,000,000 six hundred and thirty billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที บิลเยิน หกแสนสามหมื่นล้าน
631,000,000,000 six hundred and thirty one billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน บิลเยิน หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันล้าน
632,000,000,000 six hundred and thirty two billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู บิลเยิน หกแสนสามหมื่นสองพันล้าน
633,000,000,000 six hundred and thirty three billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี บิลเยิน หกแสนสามหมื่นสามพันล้าน
634,000,000,000 six hundred and thirty four billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ บิลเยิน หกแสนสามหมื่นสี่พันล้าน
635,000,000,000 six hundred and thirty five billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว บิลเยิน หกแสนสามหมื่นห้าพันล้าน
636,000,000,000 six hundred and thirty six billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ บิลเยิน หกแสนสามหมื่นหกพันล้าน
637,000,000,000 six hundred and thirty seven billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน บิลเยิน หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้าน
638,000,000,000 six hundred and thirty eight billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท บิลเยิน หกแสนสามหมื่นแปดพันล้าน
639,000,000,000 six hundred and thirty nine billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ บิลเยิน หกแสนสามหมื่นเก้าพันล้าน
640,000,000,000 six hundred and forty billion ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที บิลเยิน หกแสนสี่หมื่นล้าน

สวัสดีตอนสาย วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 600,000,000,000 ไปจนถึงเลข 640,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 12 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 600,000,000,000 = six hundred billion (หกแสนล้าน) , 601,000,000,000 = six hundred and one billion (หกแสนหนึ่งพันล้าน) , 602,000,000,000 = six hundred and two billion (หกแสนสองพันล้าน) , 603,000,000,000 = six hundred and three billion (หกแสนสามพันล้าน) , 604,000,000,000 = six hundred and four billion (หกแสนสี่พันล้าน)