เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
240,000,000,000 ถึง 280,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
240,000,000,000 ถึง 280,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
240,000,000,000 two hundred and forty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นล้าน
241,000,000,000 two hundred and forty one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้าน
242,000,000,000 two hundred and forty two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นสองพันล้าน
243,000,000,000 two hundred and forty three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นสามพันล้าน
244,000,000,000 two hundred and forty four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นสี่พันล้าน
245,000,000,000 two hundred and forty five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นห้าพันล้าน
246,000,000,000 two hundred and forty six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นหกพันล้าน
247,000,000,000 two hundred and forty seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้าน
248,000,000,000 two hundred and forty eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นแปดพันล้าน
249,000,000,000 two hundred and forty nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นเก้าพันล้าน
250,000,000,000 two hundred and fifty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นล้าน
251,000,000,000 two hundred and fifty one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้าน
252,000,000,000 two hundred and fifty two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นสองพันล้าน
253,000,000,000 two hundred and fifty three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นสามพันล้าน
254,000,000,000 two hundred and fifty four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นสี่พันล้าน
255,000,000,000 two hundred and fifty five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นห้าพันล้าน
256,000,000,000 two hundred and fifty six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นหกพันล้าน
257,000,000,000 two hundred and fifty seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้าน
258,000,000,000 two hundred and fifty eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นแปดพันล้าน
259,000,000,000 two hundred and fifty nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ บิลเยิน สองแสนห้าหมื่นเก้าพันล้าน
260,000,000,000 two hundred and sixty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที บิลเยิน สองแสนหกหมื่นล้าน
261,000,000,000 two hundred and sixty one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน บิลเยิน สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันล้าน
262,000,000,000 two hundred and sixty two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู บิลเยิน สองแสนหกหมื่นสองพันล้าน
263,000,000,000 two hundred and sixty three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี บิลเยิน สองแสนหกหมื่นสามพันล้าน
264,000,000,000 two hundred and sixty four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ บิลเยิน สองแสนหกหมื่นสี่พันล้าน
265,000,000,000 two hundred and sixty five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนหกหมื่นห้าพันล้าน
266,000,000,000 two hundred and sixty six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนหกหมื่นหกพันล้าน
267,000,000,000 two hundred and sixty seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้าน
268,000,000,000 two hundred and sixty eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท บิลเยิน สองแสนหกหมื่นแปดพันล้าน
269,000,000,000 two hundred and sixty nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ บิลเยิน สองแสนหกหมื่นเก้าพันล้าน
270,000,000,000 two hundred and seventy billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นล้าน
271,000,000,000 two hundred and seventy one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันล้าน
272,000,000,000 two hundred and seventy two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้าน
273,000,000,000 two hundred and seventy three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันล้าน
274,000,000,000 two hundred and seventy four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันล้าน
275,000,000,000 two hundred and seventy five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน
276,000,000,000 two hundred and seventy six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้าน
277,000,000,000 two hundred and seventy seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้าน
278,000,000,000 two hundred and seventy eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้าน
279,000,000,000 two hundred and seventy nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ บิลเยิน สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้าน
280,000,000,000 two hundred and eighty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที บิลเยิน สองแสนแปดหมื่นล้าน

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 240,000,000,000 ไปจนถึงเลข 280,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 12 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 240,000,000,000 = two hundred and forty billion (สองแสนสี่หมื่นล้าน) , 241,000,000,000 = two hundred and forty one billion (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้าน) , 242,000,000,000 = two hundred and forty two billion (สองแสนสี่หมื่นสองพันล้าน) , 243,000,000,000 = two hundred and forty three billion (สองแสนสี่หมื่นสามพันล้าน) , 244,000,000,000 = two hundred and forty four billion (สองแสนสี่หมื่นสี่พันล้าน)