เลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
200,000,000,000 ถึง 240,000,000,000

รู้แล้วแบ่งปัน:

สั่งปริ้น:

ฝึกอ่านตัวอักษรเลขหลักพันล้านภาษาอังกฤษ
200,000,000,000 ถึง 240,000,000,000

ตัวเลข อักกฤษ คำอ่าน ความหมาย
200,000,000,000 two hundred billion ทู ฮันเดรด บิลเยิน สองแสนล้าน
201,000,000,000 two hundred and one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน บิลเยิน สองแสนหนึ่งพันล้าน
202,000,000,000 two hundred and two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู บิลเยิน สองแสนสองพันล้าน
203,000,000,000 two hundred and three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี บิลเยิน สองแสนสามพันล้าน
204,000,000,000 two hundred and four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ บิลเยิน สองแสนสี่พันล้าน
205,000,000,000 two hundred and five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว บิลเยิน สองแสนห้าพันล้าน
206,000,000,000 two hundred and six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนหกพันล้าน
207,000,000,000 two hundred and seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนเจ็ดพันล้าน
208,000,000,000 two hundred and eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท บิลเยิน สองแสนแปดพันล้าน
209,000,000,000 two hundred and nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ บิลเยิน สองแสนเก้าพันล้าน
210,000,000,000 two hundred and ten billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นล้าน
211,000,000,000 two hundred and eleven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้าน
212,000,000,000 two hundred and twelve billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน
213,000,000,000 two hundred and thirteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้าน
214,000,000,000 two hundred and fourteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน
215,000,000,000 two hundred and fifteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน
216,000,000,000 two hundred and sixteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันล้าน
217,000,000,000 two hundred and seventeen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน
218,000,000,000 two hundred and eighteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน
219,000,000,000 two hundred and nineteen billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน บิลเยิน สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้าน
220,000,000,000 two hundred and twenty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที บิลเยิน สองแสนสองหมื่นล้าน
221,000,000,000 two hundred and twenty one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน บิลเยิน สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันล้าน
222,000,000,000 two hundred and twenty two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู บิลเยิน สองแสนสองหมื่นสองพันล้าน
223,000,000,000 two hundred and twenty three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี บิลเยิน สองแสนสองหมื่นสามพันล้าน
224,000,000,000 two hundred and twenty four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ บิลเยิน สองแสนสองหมื่นสี่พันล้าน
225,000,000,000 two hundred and twenty five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนสองหมื่นห้าพันล้าน
226,000,000,000 two hundred and twenty six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนสองหมื่นหกพันล้าน
227,000,000,000 two hundred and twenty seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้าน
228,000,000,000 two hundred and twenty eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท บิลเยิน สองแสนสองหมื่นแปดพันล้าน
229,000,000,000 two hundred and twenty nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ บิลเยิน สองแสนสองหมื่นเก้าพันล้าน
230,000,000,000 two hundred and thirty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที บิลเยิน สองแสนสามหมื่นล้าน
231,000,000,000 two hundred and thirty one billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน บิลเยิน สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันล้าน
232,000,000,000 two hundred and thirty two billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู บิลเยิน สองแสนสามหมื่นสองพันล้าน
233,000,000,000 two hundred and thirty three billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี บิลเยิน สองแสนสามหมื่นสามพันล้าน
234,000,000,000 two hundred and thirty four billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ บิลเยิน สองแสนสามหมื่นสี่พันล้าน
235,000,000,000 two hundred and thirty five billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว บิลเยิน สองแสนสามหมื่นห้าพันล้าน
236,000,000,000 two hundred and thirty six billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ บิลเยิน สองแสนสามหมื่นหกพันล้าน
237,000,000,000 two hundred and thirty seven billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน บิลเยิน สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้าน
238,000,000,000 two hundred and thirty eight billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท บิลเยิน สองแสนสามหมื่นแปดพันล้าน
239,000,000,000 two hundred and thirty nine billion ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ บิลเยิน สองแสนสามหมื่นเก้าพันล้าน
240,000,000,000 two hundred and forty billion ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที บิลเยิน สองแสนสี่หมื่นล้าน

สวัสดีตอนสาย โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักพันล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 200,000,000,000 ไปจนถึงเลข 240,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 12 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000,000 ตัวอย่างเช่น 200,000,000,000 = two hundred billion (สองแสนล้าน) , 201,000,000,000 = two hundred and one billion (สองแสนหนึ่งพันล้าน) , 202,000,000,000 = two hundred and two billion (สองแสนสองพันล้าน) , 203,000,000,000 = two hundred and three billion (สองแสนสามพันล้าน) , 204,000,000,000 = two hundred and four billion (สองแสนสี่พันล้าน)